Кукон ёг-мой АЖ томонидан эълон килинган дивидендларни тулаш давом этмокда. Шу муносабат билан 2017 – 2020 йиллар якуни буйича эълон килинган дивиденд маблагларини олмаган акциядорлар жамиятнинг куйидаги манзилига мурожаат килишларини хамда туловни амалга ошириш учун зарор булган хужжат маълумотларни такдим этишингизни сураймиз.
Манзил: Фаргона вилояти Кукон шахар Мавароуннахр кучаси 84 уй. мурожаат учун

873 542-47-29

873 542-24-82

  • 31.Окт.2022