Главная
» » Страница 14

“Кўкон ёг-мой” АЖ томонидан Корпоратив бошкарув кодексига риоя килиш тугрисида.

2-07-2016, 18:00 1372
"Кўкон ёг-мой” АЖ шуни маълум киладики, жамият акциядорлари умумий йигилишининг 23 июн 2016 йилдаги карори билан

Движение денежных средств

16-06-2016, 14:01 21031
Отчёт о движении денежных средств.

Аудиторское заключение.

16-06-2016, 13:51 99592
Аудиторское заключение.

Отчёт об изменениях в капитале.

16-06-2016, 13:44 44204
Консолидированный отчёт об изменениях в капитале за 31 декабря 2015 г.

Отчёт о прибылях и убытках

16-06-2016, 13:33 62310
Консолидированный отчёт о прибылях и убытках.

Консолидированный отчёт о финансовом положении.

16-06-2016, 12:34 25822
Отчёт о финансовом положении.

Кузатув кенгашига номзодлар маълумотномаси

14-06-2016, 19:11 1565
Кузатув кенгашига номзодлар маълумотномаси

Тафтиш комиссиясига номзодлар маълумотномаси

14-06-2016, 17:45 1703
Тафтиш комиссиясига номзодлар маълумотномаси

«Кўкон ёг-мой» АЖ ижро органи

14-06-2016, 15:08 1441
    «Кўкон ёг-мой» АЖ ижро органи ва тафтиш комиссияси аъзолигига сайлаш учун кўрсатилган номзодлар тўгрисида маълумот.

Ташки аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича

14-06-2016, 13:18 1426
   "Кўкон ёг-мой” АЖнинг 2016 йил молиявий-хўжалик фаолиятини ташки аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича аудиторлик корхоналардан келиб тушган таклифлар рўйхати.